Menu
Your Cart

Política de Privacitat

SALTOR TALENT SL respecta i protegeix la privacitat dels seus usuaris i de tercers.

PORFAVOR llegeixi aquesta política de privacitat abans de registrar-se en la nostra pàgina.

1.-Informació bàsica

Responsable del tractament:

 • SALTOR TALENT SL
 • C/ Llull n º 321
 • 08019 BARCELONA
 • CIF B66714668

Finalitats principals del tractament:

 • Gestionar sol·licituds d'informació.
 • Gestionar sol·licituds de participació en processos de selecció.
 • Gestionar la seva navegació pel nostre web.

Bases Legitimadores del tractament:

 • Execució del contracte de prestació de serveis.
 • Consentiment.
 • Compliment d'obligacions legals.

Destinataris principals:

 • SALTOR TALENT SL.
 • Empreses sol·licitants.

Drets -accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat:

 • Revocació del consentiment prestat.

Procedència -Facilitats pel seu titular:

 • Facilitats per la seva navegació en la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de Dades:

 • No estan previstes.

Delegat protecció de Dades:

 • No procedeix.

2.-Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament

SALTOR TALENT SL és una societat mercantil domiciliada a Barcelona, Carrer Llull núm. 321 08019 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45359, Llibre 177, Foli 485185.

Per a qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat pot contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit al correu info@saltortalent.com (ref. protecció de dades) o bé trucant al telèfon 933.030.060. Per a conèixer el cost de la trucada des d'una xarxa fixa/mòbil has de consultar amb el teu operador.

3.- Categories de dades que tractem.

3.1.-Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon i perfil de Linkedin.
3.2.-Dades de navegació

4.-Amb quins fins tractem les seves dades?

SALTOR TALENT SL tractarà les dades de l'usuari de manera automàtica/manual per a les següents finalitats:

 • Gestionar el seu registre com a usuari en la plataforma http://saltortalent.com/contacto/
 • Oferir-li els nostres Serveis mitjançant la utilització de qualsevol suport, incloent l'enviament postal, SMS, correu electrònic o qualsevol altre suport disponible segons l'estat de la tecnologia a cada moment.
 • Gestionar les consultes efectuades i peticions d'informació.
 • Gestionar el seu currículum en processos de selecció.

5.-Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

Per a l'alta i registre de l'usuari en la plataforma de SALTOR TALENT SL la base legitimadora és el consentiment de l'interessat que se sol·licita en cada cas.

Per a la remissió d'informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis la base legitimadora és l'interès legítim de l'empresa per a dur a terme aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent.

Com a interessat has de saber que els consentiments obtinguts per a cada finalitat són independents entre si pel que no s'exclouen mútuament.

6.-Destinataris de les dades

SALTOR TALENT SL serà l'únic destinatari de les seves dades, encara que en aquells casos en els quals vostè ens ha facilitat de manera lliure i voluntària el seu currículum amb la finalitat de participar en processos de selecció presents i/o futurs , les seves dades seran comunicades a aquelles empreses que considerem que poden ajustar-se a les seves preferències.

7.-Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservessin durant el temps necessari per a donar compliment a les finalitats per als quals van ser recaptats, en el cas dels processos de selecció, s'entén que seran processos presents i futurs, excepte que l'interessat s'oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment per al seu tractament, excepte que la normativa vigent a cada moment estableixi una durada diferent.

8.-Drets que li assisteixen

Per a l'exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons dades punt 1. Es tracta d'un procediment gratuït i ha d'anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

Vostè té dret en qualsevol moment a:

 • Revocar el consentiment prestat. Recordi que el consentiment està prestat per a cada finalitat del tractament i és independent de cadascun, per la qual cosa no s'exclouen mútuament.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals, si són inexactes o incomplets.
 • Sol·licitar la seva supressió quan ja no és necessària la seva conservació.
 • Sol·licitar la limitació del tractament si es compleixen les condicions per a això.
 • Oposar-se al seu tractament en els termes i condicions previstes legalment.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Doneu-vos (wwww.agpd.es) quan consideri l'interessat que existeix vulneració de drets. No obstant això, prèviament pot posar-se en contacte amb info@saltortalent.com

9.-Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les seves dades?

SALTOR TALENT SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

En particular, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

 • Funcions i obligacions de personal
 • Registre d'esdeveniments
 • Gestió de suports i documents
 • Control d'Accés
 • Identificació i autenticació
 • Còpia de seguretat i recuperació

No obstant això, en altres casos, SALTOR TALENT SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l'Usuari o Client.

10.-Canvis en la política de privacitat

SALTOR TALENT SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Última actualització: 15 de maig de 2018

© 2018 SALTOR TALENT SL Tots els drets reservats